Reklamacje

F.H.U. MALUNA
Marta Chrzanowska
ul. Wąska 24, 62-052 Komorniki
Numer NIP 7642351153
Numer REGON 301582288
TELEFON : 690 86 96 76
adres poczty@ : kontakt@megalampa.pl

Adres do składania reklamacji
F.H.U. MALUNA Marta Chrzanowska
ul. Wąska 24, 62-052 Komorniki

Adres poczty elektronicznej do składania reklamacji
kontakt@megalampa.pl

PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.
Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie : należy kierować na adres
F.H.U Maluna Marta Chrzanowska, ul. Wąska 24, 62-052 Komorniki
Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany powyżej.
Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Prosimy również o wypełnienie formularza reklamacyjnego - który znajduje się poniżej w formacie pliku pdf.
W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki.
Sprzedawca nie jest producentem Towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach, oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
INFORMUJEMY O MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z POZASĄDOWYCH
SPOSOBÓW ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ.
SZCZEGÓŁOWE ZASADY DOSTĘPU DO POWYŻSZYCH PROCEDUR ZNAJDUJĄ SIĘ W REGULAMINIE.

Rejestrację działalności dokonał Burmistrz miasta Chodzieży pod numerem xxx

FORMULARZ REKLAMACJI PDF - POBIERZ